Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de rechten en verplichtingen van BASTIE en de klant van de door BASTIE aangeboden producten vast te leggen.

Elke garantie is uitgesloten in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud, evenals in geval van normale slijtage, onvoorziene prestaties of overmacht. Zij is eveneens uitgesloten in geval van gebreken en achteruitgang van de geleverde producten als gevolg van abnormale opslag- of bewaringsomstandigheden na de levering.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de klant de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, binnen een termijn van maximaal 8 dagen na de ontdekking ervan. Hier het adres: BASTIE – 6 lot le clos de mardilhon – 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS

De verkoper zal de defecte producten vervangen of herstellen. De vervanging van defecte producten of onderdelen heeft niet tot gevolg dat de duur van bovengenoemde garantie wordt verlengd.

De garantie dekt geen arbeids- en verplaatsingskosten. Zij dekt evenmin directe of indirecte schade zoals winstderving, inkomstenderving, gebruiksderving.

In geval van laattijdige of niet-betaling is de garantie niet van toepassing.

De voorgaande bepalingen sluiten de toepassing van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken niet uit.

De volgende elementen worden gekwalificeerd als misbruik van het product Chalice: 

  • Aanzienlijke en opzettelijke schok(ken) aan het onderdeel die leiden tot de vernietiging ervan
  • Het niet gebruiken van het zegel tijdens het gebruik
  • Wassen in een vaatwasser
  • Gebruik van bijtende of reinigende producten op de Chalice en/of het zegel
  • Langdurige blootstelling van de kelk en/of het zegel aan ultraviolet licht
  • Obstructie van de kelk door enig proces
  • Elk ander product of mechanisme dat de structuur van de kelk en/of het zegel verzwakt.